Ad Salutem: Kaj zajema delo kliničnega dietetika v splošni bolnišnici?

V okviru ciklusa srečanj “AD SALUTEM” je v petek, 18. 4. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi fakultete predavala dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živil. tehn. na temo

KAJ ZAJEMA DELO KLINIČNEGA DIETETIKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI?

Povzetek predavanja:
Prehranska podpora je del medicinske terapije in je potrebna v vsaki bolnišnici. To so tudi zahteve mednarodnih standardov za akreditacijo bolnišnic. Pacienti, pri katerih je ugotovljena prehranska ogroženost potrebujejo prehransko terapijo. Pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju prehranske terapije se uporablja pristop vzajemnega sodelovanja strokovnjakov različnih strok. Klinični dietetik je pomemben člen interdisciplinarne prehranske obravnave bolnikov. Njegove naloge so, da opravi oceno prehranskega stanja, poda prehransko diagnozo, zastavi realne in merljive cilje, predlaga z dokazi podprte prehranske ukrepe, spremlja in vrednoti učinkovitost predlaganih ukrepov, po potrebi prilagodi oziroma spremeni prehranski načrt ter izobražuje bolnike in svojce. Dosledno dokumentiranje njegovih ugotovitev, prehranskih ukrepov in izidov v zdravstveno dokumentacijo bolnika je v interdisciplinarni prehranski obravnavi bolnika ključnega pomena. 
V predavanju bo praktično predstavljeno delo kliničnega dietetika glede na vrsto obravnave:  na bolnišničnem oddelku ali v ambulanti za klinično prehrano. Predstavljeni bodo kriteriji za napotitev in postopek napotitve bolnika h kliničnemu dietetiku. Na modelu procesa prehranske obravnave in algoritmu interdisciplinarne prehranske obravnave bo prikazano kakšna je vloga kliničnega dietetika v tem procesu: kdaj, kje in kako se vključuje v obravnavo in katere aktivnosti opravlja v posameznem koraku prehranske obravnave. Teoretični prikaz bo podprt s praktičnimi primeri obravnave bolnika. Predstavljen bo protokol prehranskega vodenja debelih pacientov in izvid kliničnega dietetika, ki je sestavni del elektronske zdravstvene dokumentacije bolnikov. Delo kliničnega dietetika v splošni bolnišnici je zelo raznovrstno, dinamično in od kliničnega dietetika zahteva da z osvojenimi znanji zna ukrepati ob pravem času. Pri tem mu delo lahko olajša uporaba analitičnih, raziskovalnih in pedagoških pristopov, kot tudi organizacijskih, motivacijskih in socialnih veščin. Pozitivna osebna naravnanost in komunikativnost sta pri opravljanju tega dela lahko prednost. 

Ključne besede: vloga, klinični dietetik, interdisciplinarna prehranska obravnava, splošna bolnišnica

Predstavitev predavateljice: Dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živil. tehn.
Dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živil. tehn., je v zdravstvu delujoči dietetik z več kot 10 letnimi izkušnjami, ki jih je pridobivala na terciarni in sekundarni ravni. Od leta 2010 je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto kjer sorazvija dejavnost klinične prehrane v bolnišnici. Pridobila je širok spekter izkušenj pri delu z odraslimi, otroci in dojenčki z različnimi prehranskimi težavami. Tako znanstveno kot tudi klinično se je največ ukvarjala s podhranjenostjo onkoloških bolnikov in dojenčkov, v zadnjem obdobju pa se strokovno in raziskovalno posveča predvsem bolnikom z motnjami požiranja, s sladkorno boleznijo in debelostjo. Udeležila se je več tečajev iz področja klinične prehrane doma in v tujini. Vključena je v ESPEN-ov program vseživljenjskega učenja na področju klinične prehrane in presnove. Ima preko 20 aktivnih udeležb na evropskih kongresih, konferencah, simpozijih, strokovnih srečanjih in seminarjih. Objavljenih ima več kot 50 objav s področja humane prehrane v slovenskih strokovnih publikacijah, kot tudi v mednarodnih znanstvenih revijah. Je soavtorica Priporočil za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane ter Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Sodelovala je v mednarodni globalni klinični raziskavi, ki je proučevala prehranske intervencije na spremembo telesne teže pri bolnikih s slabo kontrolirano sladkorno boleznijo tipa 2 ter v večih nacionalnih projektih za promocijo zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja. Diplomirala in doktorirala je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Diplomirala je s temo »Vpliv nizkoglikemičnega obroka na vzdržljivost med telesnim naporom«. Za doktorsko delo je proučevala vpliv dodajanja začetne formule z dolgoverižnimi večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami na maščobno-kislinski profil krvne plazme pri dojenih dojenčkih, ki slabo napredujejo na telesni teži.